Udgivet af Mette Østgaard Henriksen, fre d. 12. aug 2016, kl. 09:21

VEDTÆGTER FOR SANKT LUKAS KUNSTFORENING

 

§ 1. FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Sankt Lukas Kunstforening.

Foreningen er tilknyttet Skt. Lukas Kirke og har hjemsted i Sognegårdens lokaler.

 

§ 2. FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at fremme interessen og forståelsen for kunst ved at forestå skiftende udstillinger og andre arrangementer med kunstnerisk indhold, samt at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne.

 

§ 3. MEDLEMSKAB

Som medlem optages enkeltpersoner med interesse for kunst.

 

§ 4. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og evt. 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. To medlemmer skal vælges af Menighedsrådet blandt dets medlemmer.

På hvert års ordinære generalforsamling er 3 medlemmer på valg i lige år, og i ulige år er 2 medlemmer på valg.

Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningens krav. Der tages referat fra samtlige bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen og revisor er ulønnet. Foreningen afholder fornødne omkostninger til foreningens virke.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen sørger for, at indkøbte værker registreres og fotograferes, og at disse data er tilgængelige for foreningens medlemmer.

 

§ 5. FINANSIERING OG KONTINGENT

Foreningens aktiviteter finansieres gennem medlemskontingenter, tilskud, eventuelle gaver, samt ved deltagergebyr ved f.eks. arrangementer som ”Kunst på gåben”.

Foreningen skal ikke oparbejde en formue. 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves årligt.

Kontingentet er aktuelt på 250 kr.

Er et medlem i restance ved regnskabsårets slutning, ophører medlemskabet.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Hvis der købes et kunstværk for over 20 % af det samlede budget, skal hele bestyrelsen være enig heri.

Foreningens midler anbringes på en bankkonto i foreningens navn efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

§ 6. GENERALFORSAMLINGER

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail eller brev til medlemmerne.

Bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens opløsning træffer generalforsamlingen sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen, men kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder, som skal have en skriftlig fuldmagt. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. valg af dirigent og referent

2. formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. kassererens fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

4. fastsættelse af kontingent

5. indkomne forslag

6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. valg af revisor og revisorsuppleant

8. orientering om fremtidige aktiviteter

9. eventuelt

10. bortlodning af de i årets løb indkøbte værker 

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling i januar måned, skal være indleveret til foreningens formand senest 1. december. 

Generalforsamlingen kan kun træffe afgørelse om forslag, som er medtaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil. 

Dirigenten afgør afstemningsmåden. Ethvert medlem, der er mødt på generalforsamlingen, kan forlange, at en afstemning sker skriftlig. 

Kan et medlem ikke være til stede på generalforsamlingen, kan medlemmet lade sig repræsentere af en stedfortræder med skriftlig fuldmagt. 

Evt. fuldmagter afleveres til dirigenten inden generalforsamlingen starter.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 20 % af medlemmerne skriftlig anmoder om det og medsender forslag til dagsorden, eller når det besluttes af bestyrelsen. 

Der indvarsles med samme frist som til den ordinære generalforsamling. Indvarslingen sker på samme måde. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at foreningens formand har modtaget anmodningen.

 

§ 7. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Til beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de på denne generalforsamling repræsenterede stemmer.

 

§ 8. Regler for lodtrækning af indkøbt kunst

Lodtrækning finder sted umiddelbart efter den årlige generalforsamling.

Hvert medlem, der har indbetalt kontingent for hele det foregående år, og som er til stede, deltager i lodtrækningen med mindst ét lod.

Hvis et medlem ikke er til stede, kan medlemmet udelukkende deltage i lodtrækningen ved enten at give fuldmagt til bestyrelsen eller ét af de fremmødte medlemmer.

De kunstværker, der er indkøbt i forbindelse med foreningens udstillinger og "Kunst på gåben-besøg", udloddes hvert år.

Numrene på de lodder, der indgår i lodtrækningen, er medlemsnumrene.

De udtrukne medlemmer vælger, blandt de indkøbte kunstgenstande, i den rækkefølge, som de udtrækkes.

De medlemmer, som ikke får deres nummer udtrukket, vil deltage i lodtrækningen med yderligere ét lod det følgende år. Denne praksis fortsætter indtil det pågældende medlems nummer udtrækkes, hvorefter medlemmet igen deltager med ét lod.

 

§ 9. TEGNINGSRET OG HÆFTELSE

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af foreningens formand sammen med ét medlem af bestyrelsen eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Der kan gives kassereren/formanden fuldmagt til at disponere over foreningens konti.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

  

§ 10. ÅRSRAPPORT OG REVISION

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Der vælges tillige en revisorsuppleant for ét år ad gangen.

 

§ 11. FORENINGENS OPLØSNING

Beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen efter de samme regler som gælder for vedtægtsændringer

Ved foreningens opløsning skal foreningens formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister, overdrages til Skt. Lukas Sogns Menighedspleje.

Eventuelle kunstværker forbliver som udsmykning i Sognehuset.

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. januar 2018


Kategorier Nyt fra Kunstforeningen